RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchLe Mans 24 hours race 2013

(english text below)

[NL] De 81e editie van de 'Vingt Quatre Heures' begon wat het weer betreft niet geweldig. In de week voorafgaand aan het evenement bepaalden lagedrukgebieden het weerbeeld, waardoor de temperatuur relatief laag was en regenbuien herhaaldelijk de regio teisterden.
Gelukkig verliep aan het begin van de week de technische keuring van de auto's op de 'Place de la Republique' in het centrum van de stad nog droog en zonnig, maar de dagen daarna verslechterde het weer, wat de coureurs en technici voor heel wat problemen stelde wat de afstelling van de auto's betrof.

Dit was echter nog niets vergeleken wat de de organiserende 'Automobile Club d'Ouest' op de eerste wedstrijddag te wachten stond. In het begin van de wedstrijd namelijk brak de Aston Martin GTE-Am van de Deen Alan Simonsen plotseling uit in de Tertre Rouge bocht en knalde hard tegen de vangrail. Terwijl de rijder werd afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit begon een lange periode van rijden achter de safetycars.
Het bleek dat de impact van de Aston Martin tegen de vangrail zo heftig was geweest, dat de veiligheidskooi in de auto het had begeven, waardoor Allan dusdanig ernstig gewond raakte dat hij diezelfde middag nog overleed. Op aandringen van de famile van de onfortuinlijke coureur werd de wedstrijd niet stilgelegd 'omdat hij datzelf ook niet gewild zou hebben'.

Hoewel de twee Toyota prototypes probeerden wat ze konden en de Britse coureur Anthony Davidson, in Toyota no. 8, op de tweede plaats liggend de op kop liggende Audi in handen van André Lotterer voortdurend bedreigde, gaf Audi na drie uren wedstrijd toch de toon aan met het bezetten van de eerste drie plaatsen. Later kregen zij echter te maken met het moeten repareren van een aantal mankementen, variërend van lekke banden tot een kapotte sensor.
Toyota verging het echter nog slechter; de ene auto kreeg te maken met technische problemen en na 22 uur racen slipte hun coureur Nicholas Lapierre tijdens een stortbui met de Toyota no. 8 tijdens het inhalen van een langzamere GT-deelnemer tegen de vangrail. Dit veroorzaakte veel schade aan de voorzijde, maar Lapierre wist tegen alle verwachtingen in met de kreupele wagen de pits te bereiken, waar hij zo snel mogelijk gerepareerd werd. Een en ander had natuurlijk veel tijd gekost, waardoor de wagen ver werd teruggeworpen.

De weersomstandigheden waren continu onberekenbaar geweest met steeds weer buien, waardoor een record aantal van 12 safetycar perioden werd bereikt. De race werd uiteindelijk gewonnen door Audi no. 2, welke bemand werd door de Schot Allan McNish, de Deen Tom Kristensen en Fransman Loïc Duval. Voor Tom Kristensen was het zijn negende Le Mans overwinning, hetgeen een nieuw persoonlijk record betekende. Tweede werd toch nog de Toyota no. 8, die enkele uren tevoren zo zwaar was gecrasht (op zijn minst een fantastische prestatie dus). Voor Audi betekende het de twaalfde overwinning in deze zwaarste sportscar wedstrijd ter wereld.
In de LMP2 klasse ging de Morgan-Nissan van het Franse Oak Racing Team als eerste over de finish, terwijl de overwinning in de GTE-Pro klasse overtuigend op de eerste twee plaatsen door de Porsches 911 RSR van het Duitse Manthey team in beslag werd genomen. Het was een goede wedstrijd voor Porsche, want zij behaalden ook de overwinning in de GTE-Am klasse.

Onderstaande PhotoGallery geeft een korte impressie van resp. de Legends Support Race, Free Practise en de Race (klik op de afbeeldingen om ze te vergroten).Onderstaande video geeft een korte impressie van de wedstrijd en de omringende activiteiten (klik op de driehoek linksonder).


[EN] Above photogallery and video provide a short impression of the race and the surrounding activities (click the triangle bottom-left to start the video).

What the weather concerns, the 81st edition of the 'Vingt Quatre Heures' didn't begin great. In the week prior to the event low pressure areas determined the weather, so the temperature was relatively low and rain repeatedly ravaged the region. Fortunately at the beginning of the week scrutineering of the cars on the Place de la Republique in the center of the city could be performed dry and sunny, but the next few days the weather had deteriorated, which presented drivers and technicians with many problems regarding the setting of the cars.

But this was nothing compared to what the organizing 'Automobile Club d'Ouest' awaited the first raceday. In the early stages of the race namely, the Aston Martin GTE-Am driven by Dane Alan Simonsen suddenly went sideways in the Tertre Rouge bend and slammed hard into the guardrail. While the rider was taken to the medical center at the circuit, a long period of driving behind safety cars began. It turned out that the impact of the Aston Martin against the guardrail had been so intense that the safety cage in the car had broken down, leaving Allan seriously injured, which caused him passing away that very afternoon. At the insistence of the family of the unfortunate driver the race was not stopped altogether 'because he would not have wanted that himself'.

Although the two Toyota prototypes tried what they could and the British driver Anthony Davidson in Toyota no. 8, lying at second position, was constantly threatening the leading Audi in the hands of André Lotterer. After three hours of racing however Audi was yet setting the tone by occupying the first three places. Later, however, they were faced with the need of repairing a number of defects, ranging from punctures to a faulty sensor. Toyota, however, fared even worse; one car faced technical problems and after 22 hours of racing their driver Nicholas Lapierre skidded the no. 8 Toyata against the guardrail during a downpour when overtaking a slower GT contender. This caused a lot of damage to the front, but against all odds Lapierre managed to bring the crippled car to the pits, where it was repaired as quickly as possible. This of course had taken a lot of time, so the car was thrown back considerably.

The weather conditions had been constantly unpredictable with showers every now and then, so that a record number of 12 safetycar periods was reached.
The race was eventually won by Audi number 2, which was manned by the Scot Allan McNish, the Dane Tom Kristensen and Frenchman Loïc Duval. Tom Kristensen celebrated his ninth Le Mans triumph, which meant a new personal record. Second was nonetheless still the Toyota number 8, which
had crashed so heavily a few hours before (so at least a fantastic achievement). For Audi it meant the twelfth victory in this toughest sportscar race in the world.
In the LMP2 class the Morgan-Nissan of the French Oak Racing team was first across the finish line, while victory in the GTE-Pro class was seized
convincingly by the Porsche 911 RSR number 92 entered by the German Manthey team, while the sister car did occupy second place. It was a good race for Porsche anyway, as they scored also victory in the GTE-Am class.


Terug naar Sportscars Menu / Back to Sportscars Menu