RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 4
Aandacht voor details / Attention to detail

Nu de entourage klaar was, moest er aandacht worden besteed aan de details. De volgende onderdelen moesten nog worden vervaardigd, danwel gemodificeerd:

 • Flightcases, zwart gespoten en voorzien van aluminium randen

 • Refueling rig met bijbehorende slangen en appendages, afgewerkt in de juiste kleuren

 • Pneumatische wielmoersleutel met luchtslang

 • Verlichtingsarmaturen

 • Hart van de reservewielen van gat voorzien, goudkleurig verven en hart in velg lijmen

 • De coureur samenstellen, hem in de juiste kleur verven en hem in de Porsche monteren

Deze lijst was niet compleet, er werden tijdens de verdere bouw nog kleine items toegevoegd, zoals het flesje cola bij de zittende engineer.


Now the entourage was complete, attention had to be paid to details. The following parts needed still to be made or modified:

 • Flightcases, sprayed black and then provide aluminum rims

 • Refueling rig with hoses and fittings, finished in the right colors

 • Pneumatic wheel wrench with air hose

 • Lighting appliances

 • Drill a hole in the center of the spare wheels, paint them in gold color and glue them into the rims

 • Assemble the driver, paint him in the right colors and mount him into the Porsche

This list was not complete, during construction further small items were added, like the coke bottle in the vicinity of the sitting engineer.


Vervaardigen / Creating flightcases

                      making flightcases picture 1

De afbeelding hierboven laat zien hoe aluminium strips op de flightcases worden geplakt. De strips zijn geknipt uit zelfklevend aluminium band die verkrijgbaar is in de bouwmarkt. De cases zelf zijn gemaakt van blokjes hout, waarin vervolgens met een hobbytool aan de onderzijde van iedere case vier sleufjes zijn geslepen. In deze sleufjes zijn met tweecomponenten lijm kunststof wieltjes gemonteerd, die ik uit oude gordijnrunners had gesloopt. Als de cases rechtop staan, lijken de wieltjes net echt. Hierna zijn de blokjes geplamuurd en mat zwart gespoten. Bovenaan op de foto is een gereed exemplaar te zien.

The picture above shows how aluminum strips are attached on the flight cases. The strips are cut from aluminum adhesive tape, available in DIY stores. The cases themselves are made from small wood blocks, where at the bottom of each case four slots are cut with the aid of a hobby tool. Using two-component adhesive I subsequently fitted plastic wheels, which I had torn from old curtain runners. With the cases standing upright, the wheels are looking just real. After that the blocks were primed and painted matt black. At the top of the photo a finished copy can be seen.


Het bouwen van de Refueling rig / Building the Refueling rig

Begonnen werd met het verzamelen van materiaal.
Het maken van de basis was na het vervaardigen van de flightcases gesneden koek, daarom lijkt me extra uitleg voor dit onderdeel niet nodig. Voor het maken van de uithouder en de verticale kolom zijn (holle) PVC lollystokjes gebruikt. Wat de benzinetank betreft: Het plan was om een leeg tomatenpuree blikje te gebruiken als vorm voor de tank, maar de diameter bleek te groot. De ideale oplossing werd gevonden door van een PVC pijp met een inwendige diameter van 33 mm een stukje van 25 mm hoogte af te zagen.

Zo ontstond een bruikbare mal. Oorspronkelijk was ik van plan om de mal met sneldrogende knutselklei te vullen, maar deze klei kromp teveel. In plaats daarvan heb ik 2 componenten polyester plamuur gebruikt, wat een bruikbaar resultaat gaf.
Voordat de gevulde mal met rust werd gelaten om uit te harden werd in het midden nog een PVC buisje gestoken (lollystokje) om later bovenop de tank de aansluiting met de uithouder en de ontluchtingsbuis te kunnen maken. Op de volgende foto wordt het resultaat uit de mal gedrukt (om vastzitten te voorkomen was de mal voor het vullen inwendig ingevet met vaseline).

Start was made by collecting materials.
Making the base was after the manufacture of flight cases a piece of cake, so I think additional explanation for this part isn't necessary. For the making of the outrigger and the vertical column I used (hollow) PVC lollipop sticks. Concerning the fuel tank: the plan was to use an empty tomato paste can as a mould for the tank, but the diameter proved to be too large. The ideal solution was found by sawing off of a PVC pipe (internal diameter 33 mm) a piece of 25 mm height.

Thus a useful mould was obtained. Originally I was planning to mold with fast drying craft clay, but this type of material shrank too much. Instead I used 2 component polyester putty, which gave a useful result. Before the filled mould was left in peace to cure, a little PVC tube (lollipop stick) was stung on top of the tank in order to provide the connection for the outrigger and the breather tube.
The next picture shows the result being pressed from the mould (in order to prevent sticking, the mould was internally greased with petroleum jelly).

               fueltank

Ondanks zorgvuldig vullen van de mal, bleken er op de oppervlakte van de tank toch nog gaatjes (luchtinsluitingen) voor te komen. Tevens was er door het insteken van het PVC buisje bovenop de tank een kuiltje ontstaan. Door deze onvolkomenheden op te vullen met sneldrogende autoplamuur kon een glad resultaat worden bereikt. Na droging werd de tank op een verhoging gelijmd, welke afkomstig was uit de rommeldoos (wat je van eerdere projecten overhoudt blijkt bijna altijd weer te kunnen worden gebruikt).

De horizontale uithouder is samengesteld door op 12mm voor het uiteinde een gat met een diameter gelijk aan de binnendiameter van het lollystokje te boren. Hierin werd een stukje ijzerdraad gestoken. Vervolgens werden de onderdelen (2 lollystokjes) van de verticale kolom op het ijzerdraad gestoken en vastgezet met behulp van 2-componenten lijm. De kern van ijzerdraad fungeert naast montagehulpmiddel ook als versteviging tegen doorbuigen van de lollystokjes.

Tenslotte werd van heel dun ijzerdraad, welke door kleine van tevoren geboorde gaatjes werd gestoken, nog een schuine verbindingsstang van het eind van de uithouder naar de bovenzijde van de verticale kolom gemaakt.Een dag voor de eindassemblage van de rig zijn de tank en de uithouder bespoten met een aluminiumkleurige verf. Op onderstaande foto zijn de losse onderdelen weergegeven vlak voor het spuiten.

In spite of carefully filling the mould, there appeared to be small holes (air inclusions) on the surface of the tank. Also, (caused by the insertion of the PVC tube on top of the tank) a dimple had arisen. By filling these imperfections with a fast drying car filler I was able to achieve a smooth result. After drying the tank was glued on a bracket, which came from the junk box (left overs from previous projects almost always appear fit to be used again).

The horizontal outrigger has been compiled by drilling a hole with a diameter equal to the inner diameter of the lollipop stick at 12mm from the end of the horizontal tube. Next a piece of metal wire was inserted. Subsequently, the components (2 pieces of lollipop stick) comprising the vertical column, were put on the wire and secured using 2-component adhesive. Alongside serving as a mounting aid, the core of iron wire acts as a reinforcement against warping of the lollipop sticks.

Finally, using very thin iron wire, which was stung in advance-drilled holes, an oblique connecting rod was made from the end of the outrigger towards the upper side of the vertical column.
One day before the final assembly of the rig, the tank and the completed outrigger were sprayed with an aluminum colored paint. In the picture below the parts are shown prior to spraying.

               rig parts

Als laatste moesten nog twee vulslangen en de verbindings-slang van de tank naar de uithouder worden gemaakt. Het viel niet mee om het juiste materiaal hiervoor te vinden (het moest zowel buigzaam zijn, als op een vulslang lijken). Uiteindelijk vond ik de oplossing in kleine siliconen slangetjes die gebruikt worden als isolatie bij de uiteinden van electrische bedrading. Het was wel nodig de slangetjes inwendig te voorzien van koperdraad, anders konden ze niet in vorm worden gebogen.

(Opnieuw) in de rommeldoos vond ik twee kunststof flenzen die dienst konden doen als aansluit- nozzle. Rondom de aansluitingen van de slangen wikkelde ik een reepje zelfklevend aluminium band (dezelfde als gebruikt voor de flightcases) voor een zo realistisch mogelijke weergave van de slangklemmen. Nu konden de onderdelen eindelijk worden samengevoegd. Hierbij werd de tank ter weerszijden nog voorzien van plakcijfers, zodat de miniatuur coureur kan zijn bij welke pitbox hij moet stoppen. Zie onderstaande foto's voor het eindresultaat.

Finally two filling hoses, and the connecting hose from the tank to the outrigger had to be made. It was not easy to find the right material for this (it had to be both flexible and look like a real filling hose). Eventually I found the solution in small silicone tubes which are used as insulation at the ends of electrical wiring. It was necessary to provide the internal of the tubes with copper wire, otherwise they could not be bent into shape.

(Again) in the junk box I found two plastic flanges that could serve as a connecting nozzle. Around the tubing connections I wrapped a small strip of adhesive aluminum tape (same as used for the flight cases) for a realistic representation of the hose clamps. Now the parts could finally be put together. Herein the tank on either side was provided with adhesive digits, so that the miniature racing driver can see at which pit box he should stop. See photos below for the final result.

               rig ready picture 1

De nauwkeurige beschouwer kan zien dat inmiddels ook de verlichtingsarmaturen (gemaakt van stukjes aluminium hoekprofiel en plexiglas) boven de pitboxen zijn aangebracht.

The accurate observer can see that meanwhile even the lighting armatures (made from pieces of angled aluminum bracket and plexiglass) have been fitted above the pit boxes.

               rig ready picture 2


Volgende / Next: Pitstop Diorama deel / part 5 - Aanpassen van de modelauto / Customizing the modelcar

Vorige / Previous: Pitstop Diorama deel / part 3

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu