RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchPitstop Diorama deel / part 3
Grondplaat en aankleding / Base plate and dressing up

Zoals reeds vermeld in deel 2, werden de grondplaat en de wanden van de pitbox van MDF-plaat gemaakt (dikte 12mm). Om het ruimtebeslag van het diorama zo klein mogelijk te houden, werd besloten tot de volgende maatvoering: 50 x 33 x 18 cm (LxBxH). Weliswaar geeft dit een minder goede ruimtelijke indruk, maar het geheel moet ook nog te vervoeren zijn. De panelen zijn aan elkaar gelijmd met PU lijm. Het was van meet af aan de bedoeling dat de bovenzijde van het diorama werd afgedekt met een perspex plaat, zodat de binnenzijde van de pitboxen ook van bovenaf te zien is.

Om de indruk te wekken dat er meer pitboxen zijn, heb ik ter weerszijden van de box gedeelten van de belendende boxen in het diorama betrokken. Dit was tevens nodig om voor de pits ruimte te creëren voor de Porsche met afgenomen motorkap. Bovendien konden hier mooi de overblijvende onderdelen uit de toolset geplaatst worden. Onderstaande afbeelding toont de grijs geschilderde grondplaat met de wanden van de pitboxen.

As stated in part 2, the base and walls of the pit boxes were made of MDF (thickness 12 mm). In order to keep the diorama as small as possible, it was decided to use the following dimensions: 50 x 33 x 18 cm (LxWxH). Although this gives a less good spatial impression, the whole had also to be easily transported . The panels were glued together using PU adhesive. From the outset it was intended that the top of the diorama be covered with a Perspex plate so that the inside of the pit boxes still can be seen from above.

To give the impression that more garages exist, I put at both sides of the main box portions of the adjacent boxes. This was also needed to create space in front of the pits for the Porsche with the bonnet taken off. Moreover, this gives a nice opportunity to put the remaining parts from the toolset in those spaces. The following image shows the gray painted base and the walls of the garages.

                         baseplate picture 1

Om het diorama in een latere fase te kunnen voorzien van perspex ruiten, heb ik aluminium U-profielen (10 x 10 mm) met behulp van twee componenten lijm langs de randen aangebracht (op de voorste hoeken zijn uitsparingen gelaten voor de bevestiging van verticale staanders).
De volgende stap was het aankleden van de pitstraat en de pitboxen. Om asfalt na te bootsen heb ik met behulp van lijmspray zwart waterproof schuurpapier (korrel 120) op het pitstraat gedeelte geplakt. In de pitboxen is fijner waterproof schuurpapier gebruikt (korrel 600). Vervolgens heb ik op het pitstraatgedeelte een streep afgeplakt en deze vervolgens bespoten met witte verf. Daarna heb ik met een penseel donkergrijze verfstrepen op het wegdek aangebracht om wegrij strepen te imiteren. Om vuilopname te voorkomen heb ik als laatste alle schuurpapier vlakken bespoten met blanke lak.

In order to provide the diorama at a later stage with Perspex windows, I did apply aluminum U-profile (10 x 10 mm) along the edges using two-component adhesive (leaving recesses at the front corners to attach the vertical posts). The next step was the dressing of the pit lane and garages. In order to mimic asphalt I attached black waterproof sandpaper (grain 120), with spray adhesive to the pitlane area. In the garages a finer grade waterproof sandpaper is used (grain 600). Subsequently, I taped a stripe along the pitlane and then sprayed it with white paint. After that I brushed stripes with a dark gray paint on the pavement to imitate starting stripes. To prevent dirt holding, I finally sprayed all sandpaper surfaces with clear lacquer.

                         baseplate picture 2

De binnenmuren van de pitboxen zijn voorzien van een (met een inktjetprinter) op fotopapier afgedrukte imitatie van de echte pitbox wanden. Op onderstaande foto, welke genomen is op de Oostenrijkse A1-Ring, is te zien dat tegen de wanden zwarte kisten (flightcases) zijn geplaatst, waarop een aantal witte panelen met reclame zijn bevestigd. Om praktische redenen heb ik besloten de kisten los tegen de muren op te stellen en de reclames in plaats van op panelen op de pitbox muren te zetten. Deze kleine concessie aan de werkelijkheid geeft een ruimere pitbox en geeft bovendien de mogelijkheid om een figuur op een kist te laten zitten. De reclames en de overige afbeeldingen, zoals deuren enz., vond ik op internet. Nadat ik het fotopapier met behulp van lijmspray had bevestigd, heb ik het verduurzaamd door er blanke lak op te spuiten.

The inner walls of the pit boxes are equipped with an imitation of the real pit walls printed on photo paper (using an inkjet printer). On the picture below, which was taken on the Austrian A1-Ring, can be seen that against the walls black boxes (flight cases) were placed, on top of which a number of white advertising panels are attached. For practical reasons I decided to arrange the boxes against the walls and to put the commercials on the garage walls instead of on panels. This small concession to reality gives a roomier pit box, and additionally gives the opportunity of a figure to be seated on a box. The commercials and other pictures, such as doors, etc. I found on internet. After attaching the paper with adhesive spray, I preserved it by spraying a clear paint coating.

                        inside real pitbox

Nu de belangrijkste delen van het diorama waren aangekleed, werd het tijd om aandacht te gaan besteden aan de details. Tot slot van dit deel nog een afbeelding van het diorama met de Porsche er in geplaatst.

Now the most important parts of the diorama were dressed, it was time to pay attention to the details. This part is concluded with a picture showing the Porsche temporary in place.

                        temporary formation of diorama


Volgende / Next: Pitstop Diorama deel / part 4 - Aandacht voor details / Attention to detail

Previous / vorige: Pitstop Diorama deel / part 2

Terug naar Diorama Menu / Back to Diorama Menu