RetroRace gebruikt geen tracing- en blijvende cookies

RetroRace doesn't deploy tracing and persistent cookies
retrorace_logo
Since 2009
Menu

Keyword SearchInfo over Diorama's / Info about Diorama's


diorama example

(english text below)

[NL] Het maken van diorama's is een interessante en veel voldoening gevende hobby, al heb je er wel wat vaardigheid op het gebied van (soms) priegelwerk en kennis van de te gebruiken materialen voor nodig.
Een nadeel is dat een eenmaal gereed zijnd diorama plaats inneemt (en meerdere diorama's héél veel plaats). Voordelen zijn er echter ook: een met zorg ontworpen en gebouwd diorama kan een lust voor het oog zijn en kan veel bewondering oogsten. Er zijn verder niet meer kosten aan verbonden dan de aanschafkosten van materialen en de te gebruiken gereedschappen, terwijl het bedenken en bouwen ervan doorgaans een zeer zinvolle besteding van de (vrije) tijd is.

Bij op autosport gebaseerde diorama's figureert in de meeste gevallen één of meerdere automodellen welke in de handel verkrijgbaar zijn.
Bij het kiezen ervan is het verstandig te letten op de schaal: de meest voorkomende zijn 1:87, 1:43, 1:24 en 1:18. Welke schaal het best bij de beschikbare ruimte en de mogelijkheden van de bouwer past ziet u in onderstaande tabel:

schaal kenmerken
1:87 modeltrein schaal, vergt weinig ruimte, detaillering beperkt, kosten beperkt/gemiddeld
1:43 meeste keus voor wat betreft modelauto's, vergt betrekkelijk weinig ruimte, detaillering gemiddeld, kosten beperkt/gemiddeld
1:24 beperkte keus bij modelauto's, goede keus betr. verhouding ruimte beslag/detaillering, kosten gemiddeld
1:18 grote keus bij modelauto's, veel ruimte nodig, detaillering zeer goed, kosten gemiddeld tot hoog

Een perfect vormgegeven en gedetailleerd diorama levert natuurlijk de meeste bewondering op. Iemand die voor het eerst met dioramabouw begint kan het best met een eenvoudige voorstelling beginnen in een schaal die niet te klein of te groot is en qua kosten betaalbaar; bijvoorbeeld 1:24 (het 1:24 funnycar diorama is hier een goed voorbeeld van).

Tot besluit nog iets om bij stil te staan: stof is de grootste vijand van een diorama; houd daarom bij het ontwerpen en bouwen rekening met het aanbrengen van een (transparante) overkapping. Mocht u, wellicht enthousiast geworden door de voorbeelden op deze site, besluiten om ook eens een diorama te bouwen, dan wenst RetroRace u veel succes!


[EN] Constructing dioramas is an interesting and rewarding hobby, given the premise that you got some talent in handling small parts and have knowledge of the materials being used.
Disadvantageous is the fact that a readied diorama takes a fair amount of space (more dioramas take a whole lot of space). However, the benefits are outweighing: a carefully designed and built diorama can be a feast for the eyes and one can harvest a lot of admiration with it. Costs hardly involve more than the costs of the materials and those of the tools being used, while designing and putting together a diorama generally are very meaningful activities.

The star of the show in a motorsport based diorama's often is a modelcar (or a few modelcars). They can be obtained in specialized shops or ordered by internet. On choosing a modelcar it would be wise to consider which scale is best: most popular are 1:87, 1:43, 1:24 and 1:18. Which scale is best in terms of available space and builder's possibilities is represented in the table below:

scale characteristics
1:87 modeltrain scale, requires little space, limited details, limited/avarage costs
1:43 widest choice in modelcars, requires fairly little space, average detailing, limited/avarage costs
1:24 limited choice in modelcars, good choice regarding space/detail ratio, average costs
1:18 wide choice in modelcars, needs more space, excellent detail, average/high costs

A perfectly designed and detailed diorama of course provides the most admiration. Someone who wants to begin for the first time with diorama construction is best to start with a simple representation at a scale which is not too small or to big and cost-affordable; for instance scale 1:24 (the 1:24 funnycar diorama is a good example).

Finally something to think about: dust is the biggest enemy of a diorama, therefore consider the application of a (transparent) covering.
Should you, perhaps excited by the examples on this site, decide to also go diorama building, then RetroRace wishes you a lot of success!


Volgende / Next: 1950-60s Garage Diorama

Terug naar Diorama's Menu / Back to Diorama's Menu